Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Användarvillkoren för BookUs.se

Introduktion

Dessa villkor styr din användning av BookUs.se. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor till fullo. Om du inte håller med om dessa villkor eller någon del av dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

Du måste vara minst 18 år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera dessa villkor garanterar och intygar du att du är minst 18 år gammal.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och godkänna dessa villkor samtycker du till BookUs.se användning av cookies i enlighet med villkoren i Cookies lagen.

 

Användning av BookUs.se

Om inget annat anges äger BookUs.se och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter förbehållna. Användaren måste dock ha tillstånd att använda bilder som publiceras på sajten och är ansvarig för innehållet som publiceras i bostadsannonser osv.

Varken smeknamnet eller annonsen får innehålla skällsord eller ord som kan orsaka att texten bryter mot svensk lag, eller som kan uppfattas som olämplig, förolämpande, kunna tolkas på annat sätt än en standard annons där en bosta uthyres.

Du får se, ladda ner endast för cachningsändamål och skriva ut sidor eller bilder från webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa villkor.

Du får inte:

· återpublicera material från denna webbplats inklusive återpublicering på en annan webbplats utan uttryckligt skriftligt medgivande. Länkar till sociala medier är ok sålänge det länkas till en annons som skapades på BookUs.se.

· sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från BookUs.se.

· visa något material från webbplatsen offentligt utan uttryckligt skriftligt medgivande från BookUs.se.

· reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats i kommersiellt syfte.

· Genomsök eller skrapa BookUs.se för att få data eller på annat sätt.

 

Acceptabel användning

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens drift eller tillgänglighet; eller på något sätt som är otillåtet, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) något spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningslogger, rootkit eller annat skadlig datorprogramvara.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, dataextraktion och datainsamling) på eller i relation till denna webbplats utan BookUss.se uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka oönskad kommersiell kommunikation.

Du får inte använda denna webbplats för några syften relaterade till marknadsföring utan BookUs.se uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte använda denna webbplats för att sprida spam eller reklam till användarna, eller använda deras kontaktuppgifter för att kontakta de i ett annat kommersiellt- eller privatsyfte än att svara på deras annons.

 

Begränsad åtkomst

Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. BookUs.se förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till andra delar av denna webbplats, eller faktiskt hela webbplatsen, efter BookUs.se godtycke.

Om BookUs.se förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella.

I händelse av missbruk av denna tjänst kan BookUs.se stänga av din åtkomst utan förvarning eller förklaring.

 

Användarinnehåll

I dessa villkor betyder "ditt användarinnehåll" material (inklusive utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett syfte.

Du ger BookUs.se en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i befintliga eller framtida media. Du ger även BookUs.se rätten att underlicensiera dessa rättigheter, och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt i EU eller olagligt, får inte göra intrång i någon tredje parts juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder vare sig mot dig eller BookUs.se eller en tredje part (i varje fall enligt ev. tillämplig lag).

Du får inte skicka in något användarinnehåll till webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

BookUs.se förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som skickats till denna webbplats, eller lagrats på BookUs.se-servrar, eller som lagras eller publiceras på denna webbplats.

Utan hinder av BookUs.se rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarinnehåll, gör att BookUs.se inte åtar sig att övervaka inlämnandet av sådant innehåll till, eller publiceringen av sådant innehåll på, denna webbplats.

 

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. BookUs.se lämnar inga utfästelser eller garantier i relation till denna webbplats eller den information och material som tillhandahålls på denna webbplats. Samtliga användare ska på eget ansvar se till att uppgifterna i annonserna stämmer. BookUs.se har ingal avtal med annonsörerna angående de uthyrningsobjekt som visas på sajten. Vi garanterar inte äktheten av annonserna och tar bort annonserna som inte anses som korrekta när det rapporteras till oss. Användarna av BookUs.se uppmanas att INTE lämna över pengar till någon som annonserar här, eller skriva på kontrakt digitalt eller på annat sätt, tills de har säkrat att de uppgifterna de har fått är riktiga. BookUs,se hålls ansvarsfri från allt som sker utanför sajten, och ansvarsfri gällande beslut och överenskommelser som användarna på denna webbsajten har kommit överens om med varandra.

Utan att det påverkar det allmänna i föregående stycke, garanterar BookUs.se inte att:

l  l denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget; eller

l  l informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd i samband med juridiskt, ekonomiskt eller medicinskt innehåll eller påståenden på denna webbplats bör du rådfråga en lämplig professionell.

 

Ansvarsbegränsningar

BookUs.se kommer inte att hållas ansvarigt gentemot dig (vare sig det är enligt lagar som styr kontakt, skadestånd eller annat) i förhållande till innehållet i, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:

l  i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt

l  för eventuella direkta förlusterför någon indirekt, speciell eller följdförlust, eller.

l  i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, för eventuella direkta förluster för någon indirekt, speciell eller följdförlust, eller.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om BookUs.se uttryckligen har underrättats om den potentiella förlusten.

 

Undantag

Ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa någon garanti som antyds i lag som det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa BookUs.se ansvar med avseende på någon:

l bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning från BookUs.se sida eller

l fråga om vilket det skulle vara olagligt eller olagligt för BookUs.se att utesluta eller begränsa, eller att försöka eller påstå sig utesluta eller begränsa, sitt ansvar.

 

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att undantagen och ansvarsbegränsningarna som anges i denna webbplatsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda denna webbplats.

 

Andra partier

Du accepterar att BookUs.se som aktiebolag har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för sina tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att väcka något personligt anspråk mot BookUs.se chefer eller anställda avseende eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående stycke, samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges i denna webbplatsfriskrivning kommer att skydda BookUs.se chefer, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, överlåtare och underleverantörer samt BookUs.se.

 

Ej verkställbara bestämmelser

Om någon bestämmelse i denna friskrivningsklausul på webbplatsen är, eller visar sig vara, inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställigheten av de andra bestämmelserna i denna friskrivningsklausul.

 

Ersättning

Du håller härmed BookUs.se skadeslös och åtar dig att hålla BookUs.se skadeslös mot alla förluster, skador, kostnader, ansvar och utgifter (inklusive men inte begränsat till juridiska kostnader och eventuella belopp som BookUs.se betalar till tredje part för att lösa ett krav eller en tvist på inrådan av BookUs.se juridiska rådgivare) som BookUs.se ådragit sig eller lidit till följd av något brott från dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller som härrör från något påstående om att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor .

 

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar BookUs.se övriga rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan BookUs.se vidta sådana åtgärder som BookUs.se anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att stänga av din tillgång till webbplats, förbjuda dig att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller väcka rättegång mot dig.

 

Variation

BookUs.se kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av denna webbplats från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren på denna webbplats. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den aktuella versionen.

 

Uppdrag

BookUs.se kan överlåta, lägga ut på kontrakt eller på annat sätt hantera BookUs.se rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke.

Du får inte överföra, lämna över till underleverantörer (tredje-part) eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Agenter måste ha ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med BookUs.se.. 

 

Avskiljbarhet

Om en bestämmelse i dessa villkor av någon domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara olaglig och/eller omöjlig att verkställa, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla. Om någon olaglig och/eller icke verkställbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses vara raderad, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

 

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och BookUs.se i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

 

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med Europeisk Lag, och alla tvister som rör dessa villkor kommer att vara föremål för domstolarna i Sverige.

 

Registreringar och behörigheter

BookUs.se drivs av UPPSALA DIREKT som är ett svenskt registrerat företag.

 

Ändring av våra villkor

Vi reserverar oss rätten att ändra, uppdatera och anpassa våra villkor ibland.

 
  •  
Dela
Sök på bloggen